Concursul deschis pentru cea mai bună lucrare de cercetare în domeniul migrației, ediția 2017

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), misiunea în Moldova dă startul celei de-a treia ediție a Concursului deschis pentru cea mai bună lucrare de cercetare în domeniul migrației.

 

REGULAMENT

Prezentul Regulament stabilește procedura generală de organizare și desfășurare a Concursului deschis pentru cea mai bună lucrare științifică în domeniul migrației (în continuare – concurs), cu tema „Fenomenul diasporei în epoca contemporană: aspecte internaționale și regionale”, precum și remunerarea câștigătorilor concursului. 

 

1. Prevederi generale privind desfășurarea concursului

1.1. Comisia de concurs este formată dintr-un număr de experți specializați OIM, inclusiv din regiunea transnistreană, fiind aprobată anual de către OIM Moldova;

1.2. Tematica concursului se stabilește și se aprobă anual în cadrul ședinței organizate de către Comisia de concurs;

1.3. În cadrul concursului se prezintă lucrările de cercetare scrise și finalizate în mod individual și independent, care abordează tematica indicată.

 

2. Condițiile de participare la concurs

La concurs pot participa studenții, masteranzii, doctoranzii, cercetătorii post-doctoranzi ai instituțiilor de învățământ superior din Moldova, din regiunea transnistreană și reprezentanții diasporei originare de pe ambele maluri ale Nistrului, și cei care studiază în universitățile din străinătate. Participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Doritorii pot participa la următoarele trei categorii ale concursului, în funcție de nivelul studiilor superioare (curente sau absolvite):

         Licență

         Masterat

         Doctorat sau post-doctorat

 

3. Organizatorii concursului

Organizatorul și inițiatorul concursului este Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), misiunea în Moldova care realizează concursul în cadrul proiectului „Susținerea implementării componentei de migrație și dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova și valorificarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii regiunii transnistrene a Republicii Moldova”.

 

4. Procedura de desfășurare a concursului

4.1. Termenul de desfășurare a concursului:

Concursul se va desfășura în câteva etape.

Prima etapă: primirea, evaluarea și selectarea a 20 cele mai bune lucrări științifice înaintate la concurs pentru următoarea etapă;

A doua etapă: identificarea lucrărilor participanților care au câștigat în prima etapă, distribuirea premiilor pentru fiecare categorie a concursului indicată în prima rubrică (3 premii de locul I, 3 premii de locul II, 3 premii de locul III);

A treia etapă: organizarea unei conferințe destinate rezultatelor finale ale concursului, prezentarea publică (în format PPP) a celor mai bune lucrări, premierea participanților învingători (înmânarea cărților și premiilor bănești). 

4.2. Totalizarea finală a rezultatelor concursului este efectuată de către Comisia de concurs (7 membri), formată din reprezentanți din regiunea transnistreană și Republica Moldova, reprezentanți și experți ai OIM.

 

5. Cerințe față de lucrările prezentate la concurs

5.1. Informațiile cu privire la condițiile de desfășurare a concursului sunt publicate pe pagina de Facebook a OIM (căutați: IOM Moldova).

5.2. Pentru participare la concurs se acceptă lucrări în formă scrisă în limba rusă, română sau engleză, cu utilizarea formatului fișierului *.doc sau *.docx. Tipul fontului – Calibri (pentru titluri – Bold, pentru text – Body), dimensiunea – 12 pt, intervalul între rânduri – 1,5. Vă rugăm să nu utilizați alte fonturi și mărimi ale acestuia decât acelea menționate.

5.3. Lucrarea prezentată la concurs trebuie să aibă un singur autor (nu se permit coautori). Autorul poate prezenta o singură lucrare la concurs.

5.4. Volumul lucrării va conține 13-15 mii de caractere cu spații (fără anexe și bibliografie).

      Structura lucrării:

-   denumirea se va scrie cu majusculă centrat;

-   adnotarea (rezumatul) se va scrie în limba engleză (90-110 cuvinte); referințele la bibliografia menționată se vor indica în text, în paranteze pătrate [2, p. 34] se va indica citatul din sursa a doua (carte, articol) din lista de referințe bibliografice. Bibliografia se va prezenta la sfârșitul lucrării;

-   lucrarea trebuie să conțină date statistice, administrative, date obținute în urma mai multor cercetări și sondaje, cercetări individuale asupra unor cazuri concrete, alte date naționale și internaționale disponibile.

 

6. Descrierea procedurii de selectare a lucrărilor prezentate la concurs

6.1. Lucrările de cercetare şi cererile de participare la concurs completate trebuie să fie expediate de către autori în mod individual în format electronic la adresa: abarilov@iom.int, până pe 31 octombrie 2017. Formularul de participare poate fi descărcat aici

6.2. Lucrările expediate mai târziu de termenul indicat nu vor fi analizate.

6.3. Comisia de concurs are dreptul de a respinge lucrările științifice care nu respectă cerințele prevăzute de prezentul Regulament.

6.4. Pentru a asigura o concurență eficientă și egalitatea participanților, datele biografice ale acestora vor fi codificate.

 

7. Criteriile de evaluare a lucrărilor științifice

7.1. Criteriile de bază de evaluare a lucrărilor sunt:

Conformitatea cu tematica concursului

1-5 puncte

Structura lucrării

1-5 puncte

Precizia și claritatea informațiilor

1-5 puncte

Actualitatea temei

1-5 puncte

Originalitatea formulării și soluționarea problemelor

1-5 puncte

Utilizarea literaturii științifice moderne

1-5 puncte

Valoarea științifică și practică a lucrării

1-5 puncte

 

7.3. Lucrările vor fi verificate printr-un soft „anti-plagiat”.

7.4. Decizia Comisiei de concurs este definitivă.

 

8. Procedura de totalizare și remunerare a câștigătorilor

8.1. Procedura de totalizare a rezultatelor concursului se efectuează de către Comisia de concurs, iar remunerarea câștigătorilor va avea loc în cadrul conferinței de totalizare în perioada stabilită de către Comisia de concurs.

8.2. Informațiile privind rezultatele concursului vor fi publicate pe pagina de Facebook al OIM.

8.3. În baza procesului verbal al conferinței organizate de către Comisia de concurs, câștigătorilor li se vor înmâna premii bănești și daruri (cărți), în conformitate cu locurile ocupate pentru fiecare categorie (locul I – 200 de euro; locul II – 150 de euro; locul III – 100 de euro).

8.4. Comisia de organizare a concursului este responsabilă de invitarea participanților și a titularilor de diplome la ceremonia oficială de înmânare a premiilor.

8.5. Participanții la concurs (titularii de diplome și câștigătorii) vor intra în posesia unei diplome (certificat), care confirmă participarea la concurs și statutul câștigătorului sau a titularului de diplomă 

8.6. În cazul pierderii diplomei (certificatului) nu se va elibera o copie.

8.7. Pe baza materialelor concursului se planifică publicarea unei colecții de lucrări științifice, în care vor fi prezentate lucrările câștigătorilor și a titularilor de diplome.

 

ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящее Положение регламентирует общий порядок организации и проведения открытого Конкурса на лучшую научную работу по вопросам миграции (далее – конкурс) 2017 г. на тему «Феномен диаспоры в современном мире: международные и региональные аспекты», а также награждение победителей конкурса.

 

1. Общие положения проведения конкурa

1.1. Конкурсная комиссия формируется из числа профильных экспертов МОМ, включая экспертов из Приднестровья; и утверждается ежегодно МОМ Молдова

1.2. Тематика конкурса разрабатывается и утверждается на заседании конкурсной комиссии ежегодно

1.3. На конкурс предоставляются индивидуальные, самостоятельно выполненные и законченные работы, посвящённые указанной теме.

 

2. Условия участия в Конкурсе

К участию допускаются студенты, магистранты, аспиранты, докторанты и пост-докторанты высших учебных заведений Приднестровья, Республики Молдова, представители диаспоры с происхождением с обеих берег Днестра, обучающиеся в вузах зарубежья. Возраст участников – от 18 до 35 лет. Желающие исследователи могут участвовать в следующих трёх категориях конкурса, в зависимости от уровня высшего образования (получаемого сейчас или оконченного на момент подачи заявок на конкурс):

                            Лиценциат (Бакалавриат)

                            Магистратура

                            Аспирантура, докторантура или пост-докторантура.

3. Организаторы конкурса

Организатором и инициатором конкурса является Международная Организация по Миграции (МОМ), миссия в Молдове, в рамках проекта по поддержке внедрения компонента по миграции и развитию Партнёрства по мобильности, финансируемого Европейским Союзом.

 

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Сроки проведения Конкурса: Конкурс проводится в несколько этапов.

Первый этап: приём, оценка и отбор 20 лучших научных работ для участия в следующем этапе;

Второй этап: определение работ победителей, распределение призовых мест в каждой категории конкурса отмеченной в первом разделе (3 первых мест, 3 вторых мест, 3 третьих мест);

Третий этап: проведение конференции по итогам конкурса, публичная презентаци (в формате PPP) лучших работ, награждение победителей (вручение книг и денежных премий).

4.2. Окончательное подведение итогов Конкурса проводит Конкурсная Комиссия (из 7 человек), состоящая из представителей и экспертов МОМ

 

5. Требования к конкурсным работам

5.1. Информация об условиях проведения Конкурса размещена на странице МОМ Молдова (ищите: IOM Moldova).

5.2. Для участия в конкурсе принимаются письменные работы, выполненные на русском, румынском или английском языках, с использованием формата файлов *.doc или *docx. Шрифт – Calibri (для заголовков используйте жирный шрифт, а для текста – Calibri Body), кегель – 12 пт, межстрочный интервал –1,5. Просьба не использовать других шрифтов или размеров шрифтов/кегеля.

5.3. У работы, представленной на конкурс, должен быть один автор (соавторство не допускается). Каждый автор может представить на конкурс только одну работу.

5.4. Объем работы, представленной на Конкурс – от 13 до 15 тысяч знаков с пробелами (без приложений и библиографии).

5.5. Структура работы:

        -  название заглавными буквами в центре;

        -  абстракт на английском языке (90-110 слов); сноски на цитируемую литературу в тексте, в квадратных скобках [2, c. 34] – цитата на второй источник (книгу/статью) в списке                   литературы. Библиография представлена в конце работы.

        -  использование статистических, административных данных, данных различных обследований и опросов, самостоятельно исследованных конкретных случаев, а также других              национальных и международных доступных данных. ​

6. Описание механизма сбора конкурсных работ

6.1. Работы и заполненные заявки на участие направляются авторами самостоятельно в электронном виде на адрес электронной почты: abarilov@iom.int  до 31 октября 2017 г.

6.2. Работы, направленные позднее указанного срока не рассматриваются.

6.3. Конкурсная комиссия имеет право отклонить от участия в конкурсе научные работы, представленные с нарушением установленных настоящим Положением требований.

6.4. Для обеспечения реальной конкуренции и равенства шансов участников, биографические данные участников конкурса будут закодированы.

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1 Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

Соответствие тематике конкурса

1-5 баллов

Сруктурированность работы 

1-5 баллов

Четкость и ясность изложения

1-5 баллов

Новизна подходов

1-5 баллов

Оригинальность постановки и ренения проблемы

1-5 баллов

Использование современной литературы

1-5 баллов

Научно-практическая значимость работы 

1-5 баллов

 

7.2. Конкурсные работы проходят проверку в системе «антиплагиат».

7.3. Решение конкурсной комиссии является окончательным.

 

8. Порядок подведения итогов и награждения победителей

8.1 Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией объявление результатов и награждение победителей проводится на итоговой конференции в сроки, утверждённые конкурсной комиссией.

8.2. Информация о результатах конкурса размещается на страничке МОМ в Фэйсбук.

8.3. На основании протокола заседания конкурсной комиссии победители конкурса награждаются денежными премиями и подарками (книгами) в соответствии с занятыми местами в каждой категории (1-я премия – 200 евро; 2-я премия – 150 евро; третья премия – 100евро).

8.4. Организационный комитет конкурса пригласит победителей и дипломантов конкурса на церемонию награждения победителей.

8.5. Участники конкурса (дипломанты и победители) получат диплом (сертификат), подтверждающий участие в конкурсе и статус победителя или дипломанта.

8.6. При утрате диплома (сертификата) дубликат не выдаётся.

8.7. По материалам конкурса возможно издание сборника научных работ, в котором будут представлены работы победителей и дипломантов.​

 

Română